Uitnodiging Algemene Vergadering 8 april 2024

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2024 (verder AV).
Het huidige bestuur zal hier verantwoording afleggen over het boekjaar 2023.

Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl:

 • aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn;
 • af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn.

De AV zal op maandag 8 april 2024 om 19:30 uur in het Clubhuis van ZRZ aan de Korperweg 18, 3084 NC in Rotterdam gehouden worden. Inlopen mogelijk vanaf 19:15 uur.

Documenten worden ongeveer 2 weken vooraf aan de AV via email beschikbaar gesteld en zullen op de AV aanwezig zijn. Wij vragen de stukken vooraf door te lezen en vragen/opmerkingen zo veel mogelijk vooraf via email aan secretaris@zwemmenrz.nl bekend te stellen. Tijdens de vergadering is er geen tijd om stukken te lezen.

Toevoegen aan agenda
Klik op de knop hieronder om de Algemene Vergadering aan je agenda toe te voegen:
Documenten AV
Klik op de knop hieronder om het boekje met documenten te downloaden.
Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Notulen AV 17 april 2023
 4. Verantwoording
  1. Jaarverslagen 2023
  2. Rekening 2023 en verslag financiële commissie
  3. Decharge bestuur 2022

Pauze

 1. Invulling vacatures
  1. Bestuur*
  2. Financiële Commissie*
 2. Begroting 2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting (circa 21:00 uur)

* Voor het bestuur en de financiële commissie worden kandidaat-leden gezocht!
Heb jij wat tijd beschikbaar en wil jij bijdragen aan het versterken van het bestuur of de financiële commissie? Dan zoeken we jou! Je zou de vereniging en haar leden een groot plezier doen. Zie voor info over deze agendapunten de volgende pagina.

Ad 5.1 bestuur

Met een aftreedschema wordt geprobeerd het bestuur jaarlijks van nieuw bloed en elan te voorzien.

Dit jaar treden volgens het schema Petra de Bel en Fija Reynart af.

Volgens statuten moeten wij minimaal 5 bestuursleden hebben. De voorzitter is het enige bestuurslid dat door de AV in functie moet worden benoemd. De overige functies en portefeuilles worden binnen het bestuur onderling verdeeld.

Wat zoeken wij in een bestuurslid?
Zeker geen verplichting maar het helpt om enige bekendheid  met de zwemsport en het besturen te hebben. Daarnaast bereid te zijn een actieve bijdrage te leveren aan activiteiten waar het bestuur verantwoordelijk voor is en mee te kunnen denken over het heden en toekomst van de vereniging.

 • Voor de rol van voorzitter moet de kandidaat o.a. kunnen verbinden, netwerken, niet vies zijn van aanwezigheid bij activiteiten van de vereniging en vertegenwoordiging bij externe bijeenkomsten.
 • Voor de rol van secretaris moet de kandidaat enige vorm van bekendheid met computerwerken hebben, denk hierbij aan e-mail en tekstverwerking, en niet bang zijn voor contacten met externen.
 • Voor de rol van penningmeester is enige bekendheid met financiële administratie en computerwerken een pré. 

Kandidaat-bestuursleden worden gevraagd zich vóór 1-4-2024 aan te melden via e-mailadres secretaris@zwemmenrz.nl.

Bestuursleden per 17-4-2023:
(tussen haakjes het aandachtsgebied en het jaartal van aftreden volgens schema).

Functie Naam lid Status
Voorzitter
Fox Kloosterman
Zittend (2026)
Secretaris
Fija Reynart
Aftredend (2024)
Penningmeester
Eric Reynart
Zitend (2025)
2e penningmeester
Petra de Bel
Aftredend (2024)
Lid (opleidingen)
Ralf Hoppenbrouwer
Zittend (2026)
Lid (elementair)
Rianne Reynart
Zittend (2025)
Ad 5.2 financiële commissie

Dik van Houwelingen is bij de AV2023 herverkozen en moet conform statuten uiterlijk 2025 aftreden.
Om enige ervaring te borgen wordt nu een 3e lid gezocht om te voorkomen dat we 2025 eventueel twee aftredende commissieleden hebben.
Kandidaat-leden voor de financiële commissie worden gevraagd zich vóór 1-4-2024 aan te melden via e-mailadres secretaris@zwemmenrz.nl.

Financiële commissie per 18-05-2018:
(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Naam lid Status
Dik van Houwelingen
Aftredend (2024)
Ruud Hoppenbrouwer
Zittend (2025)
Vacature
Vacature

Uitnodiging Algemene Vergadering 17 april 2023

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2023 (verder AV). In verband met de Corona pandemie en geannuleerde ledenvergaderingen zal het huidige bestuur
verantwoording afleggen over de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl:

 • aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn;
 • af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn.

De AV zal op maandag 17 april 2023 om 19:30 uur in het Clubhuis van ZRZ aan de Korperweg 18, 3084 NC in Rotterdam gehouden worden. Inlopen mogelijk vanaf 19:15 uur.

Documenten worden ongeveer 2 weken vooraf aan de AV via email beschikbaar gesteld en zullen op de AV aanwezig zijn. Wij vragen de stukken vooraf door te lezen en vragen/opmerkingen zo veel mogelijk vooraf via email aan secretaris@zwemmenrz.nl bekend te stellen. Tijdens de vergadering is er geen tijd om stukken te lezen.

Toevoegen aan agenda
Klik op de knop hieronder om de Algemene Vergadering aan je agenda toe te voegen:
Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Notulen AV 24 februari 2020
 4. Verantwoording
  1. Jaarverslagen 2020
  2. Rekening 2020 en verslag financiële commissie
  3. Decharge bestuur 2020
  4. Jaarverslagen 2021
  5. Rekening 2021 en verslag financiële commissie
  6. Decharge bestuur 2021
  7. Jaarverslagen 2022
  8. Rekening 2022 en verslag financiële commissie
  9. Decharge bestuur 2022

Pauze (circa 20:00 uur)

 1. Invulling vacatures
  1. Bestuur*
  2. Commissies*
 2. Begroting 2023
 3. Rondvraag
 4. Sluiting (circa 21:00 uur)

* Voor het bestuur en de financiële commissie worden kandidaat-leden gezocht!
Heb jij wat tijd beschikbaar en wil jij bijdragen aan het versterken van het bestuur of de financiële commissie? Dan zoeken we jou! Je zou de vereniging en haar leden een groot plezier doen. Zie voor info over deze agendapunten de volgende pagina.

Ad 5.1 bestuur

De volgende bestuursleden zijn in 2021 om privéredenen afgetreden: Christa Stam en Anélida Ramos. De voorzittersfunctie is ad interim door Eric Reynart en Petra de Bel ingevuld. Alle bestuursleden zijn in 2023 volgens schema aftredend. Alle aftredende bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Volgens statuten moeten wij minimaal 5 bestuursleden hebben. Vanaf 1-10-2021 was het bestuur nog maar 4 personen. Op verzoek van het zittende bestuur is Rianne Reynart gevraagd zich voor te dragen als bestuurslid. In afwachting van de AV en benoeming draait zij sinds 1-10-2022 mee. De voorzitter is het enige bestuurslid dat door de AV in functie moet worden benoemd.

 • Petra de Bel stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter.
 • Andere kandidaten mogen zich uiteraard ook aanmelden.

Overige functies en portefeuilles worden binnen het bestuur onderling verdeeld.
Wat zoeken wij in een bestuurslid? Zeker geen verplichting maar het helpt om enige bekendheid met de zwemsport en het besturen te hebben.

 • Voor de rol van voorzitter moet de kandidaat o.a. kunnen verbinden en netwerken en niet vies zijn van aanwezigheid bij activiteiten van de vereniging en vertegenwoordiging bij externe bijeenkomsten.
 • Voor de rol van secretaris moet de kandidaat enige vorm van bekendheid met computerwerken hebben (veelal mail en tekstverwerking) en niet bang zijn voor contacten met externen.
 • Voor de rol van lid wordt gevraagd bereid te zijn een actieve bijdrage te leveren aan activiteiten waar het bestuur verantwoordelijk voor is en mee te kunnen denken over het heden en toekomst van de vereniging.

Kandidaat-bestuursleden worden gevraagd zich vóór 10-4-2023 aan te melden via
secretaris@zwemmenrz.nl.

Bestuursleden per 24-2-2020 minus uitgetreden bestuursleden:
(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Functie Naam lid Status
Voorzitter
Vacature
Vacature
Secretaris en voorzitter (a.i.)
Eric Reynart
Aftredend bestuurslid (2023)
Penningmeester
Petra de Bel
Aftredend bestuurslid (2022)
2e penningmeester
Fija Reynart
Aftredend bestuurslid (2023)
Lid
Ralf Hoppenbrouwer
Aftredend bestuurslid (2022)
Lid
Vacature
Vacature
Ad 5.2 financiële commissie

Door afstel van de AV van 2021 en 2022 heeft er geen wijziging in de financiële commissie plaats gevonden. Alle leden van de financiële commissie treden volgens schema af. Kandidaat-leden voor de financiële commissie worden gevraagd zich vóór 10-4-2023 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Financiële commissie per 18-05-2018:
(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Naam lid Status
Don van Nieuwenhuize
Aftredend (2021) , uitgetreden 2021
Dik van Houwelingen
Aftredend (2022)
Peter Ouweneel
Aftredend (2022)

Uitnodiging Algemene Vergadering 24 februari 2020

Algemene vergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2020.
Deze vergadering zal het huidige bestuur verantwoording afleggen over de boekjaren 2018 en 2019. Wij vragen u zich, aan- dan wel af te melden via het formulier onderaan deze pagina of per email aan secretaris@zwemmenrz.nl.

De vergadering zal op maandag 24 februari 2020 om 20:00 uur in het Clubhuis van ZRZ aan de Korperweg 18 (3084 NC) in Rotterdam gehouden worden. Inlopen vanaf 19:30 uur.

Documenten worden ongeveer 2 weken vooraf aan de AV via email beschikbaar gesteld en zullen op de AV aanwezig zijn.
Wij vragen de stukken vooraf door te lezen en vragen/opmerkingen zo veel mogelijk vooraf via email aan secretaris@zwemmenrz.nl bekend te stellen.

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen AV 17 mei 2018
 4. Verantwoording
  1. Jaarverslagen 2018
  2. Rekening 2018 en verslag financiële commissie
  3. Decharge bestuur 2018
  4. Jaarverslagen 2019
  5. Rekening 2019 en verslag financiële commissie
  6. Decharge bestuur 2019
Pauze
 1. Invulling vacatures
  1. Bestuur*
  2. Commisies*
 2. Begroting 2020, Contributies 2020-2021
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

* Voor het bestuur en financiële commissie worden kandidaatleden gezocht! Heb jij wat tijd beschikbaar en wil jij bijdragen aan het versterken van het bestuur of de financiële commissie? Dan zoeken we jou! Je zou de vereniging en haar leden een groot plezier doen. Info over deze agendapunten:

Ad 5.1 bestuur

De volgende bestuursleden zijn in 2019 volgens schema en om privéredenen afgetreden:   Danny Maasland, Patricia Pelk De volgende bestuursleden zijn in 2020 volgens schema aftredend:  Eric Reynart, Fija Reynart

Deze aftredende bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
Het volgende bestuurslid wenst tussentijds af te treden en is derhalve niet opnieuw verkiesbaar: Ruud Hoppenbrouwer

De voorzittersfunctie is ad interim door Eric Reynart ingevuld. Deze functie is dan ook vacant.

Volgens statuten moeten wij minimaal 5 bestuursleden hebben. Medio 2019 was het bestuur nog maar 4 personen en met het aftreden van Ruud Hoppenbrouwer daalt het aantal zelfs naar 3 leden. Daarom zoeken wij nieuwe bestuursleden!
De voorzitter is het enige bestuurslid dat door de AV in functie moet worden benoemd.
Overige functies en portefeuilles worden binnen het bestuur onderling verdeeld.
Wat zoeken wij in een bestuurslid? Zeker geen verplichting maar het helpt om enige bekendheid  met de zwemsport en het besturen te hebben. Voor de rol van voorzitter moet de kandidaat o.a. kunnen verbinden en netwerken en niet vies zijn van aanwezigheid bij activiteiten van de vereniging en vertegenwoordiging bij externe bijeenkomsten.
Voor de rol van secretaris moet de kandidaat enige vorm van bekendheid met computerwerken hebben (veelal mail en tekstverwerking) en niet bang zijn voor contacten met externen.

Kandidaat-bestuursleden worden gevraagd zich vóór 21-2-2020 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Bestuursleden per 18-05-2018:
Functie Naam Status
Voorzitter (a.i.) Eric Reynart Aftredend bestuurslid (2020)
Secretaris Patricia Pelk Aftredend bestuurslid (2019)
Penningmeester Petra de Bel Zittend bestuurslid (2021)
2e Penningmeester Fija Reynart Aftredend bestuurslid (2020)
Lid Danny Maasland Aftredend bestuurslid (2019)
Lid Ruud Hoppenbrouwer Aftredend bestuurslid (2021)

(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Ad 5.2 financiële commissie

Door uitstel van de AV van 2019 is er geen nieuw FC lid benoemd.
De volgende leden van de financiële commissie treden volgens schema af:
Erling Ouweneel in 2019 en Don van Nieuwenhuize in 2020

Kandidaat-leden voor de financiële commissie worden gevraagd zich vóór 21-2-2019 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Financiële commissie per 18-05-2018:
Erling Ouweneel Aftredend (2019)
Don van Nieuwenhuize Aftredend (2020)
Reserve: Vacant

(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

WIJZIGING: activiteiten vrijdag 19 juli

Roosterwijziging

In verband met onderhoud en bijscholing is het zwembad vrijdag 19 juli helaas gesloten. Alle zwemlessen, banenzwemmen en De Nieuwe Kans komen die avond dan ook te vervallen.

Omdat dit de laatste lessen/ trainingen voor de vakantie zouden zijn, willen we jullie graag de optie geven om op woensdag 17 juli te komen zwemmen. Het ouder en kind zwemmen voor leszwemmen (kinderen) gaat gewoon door.

De zwemlessen voor kinderen en volwassenen vinden plaats van 18:45 tot 19:45 (18:30 melden bij de kassa).
Zwemmers voor het Banenzwemmen en De Nieuwe Kans zijn welkom van 19:45 tot 20:45 (19:30 melden bij de kassa).

Hopelijk tot woensdag, en anders alvast een fijne vakantie!

Zomerstop seizoen 2016-2017

Zomerstop

De zomervakantie komt er weer aan, en daarmee ook de zomerstop. Ook onze vrijwilligers gebruiken deze tijd om uit te rusten en op te laden voor het nieuwe seizoen.
Deze week zijn de laatste trainingen en lessen van dit seizoen, deze sluiten we traditioneel weer af met leuke activiteiten. Bekijk hieronder wat wij gepland hebben voor uw activiteit en de data voor de laatste en eerste lessen en trainingen.

Leszwemmen jeugd en snorkelen

Traditioneel sluiten wij het leszwemmen en snorkelen voor de jeugd af met ouder- en kind zwemmen. Hierbij kunt u ervaren hoe wij uw kind lesgeven, dus neem uw zwempak of zwembroek mee en zwem gezellig mee! Als u niet wilt/ kunt zwemmen, dan bent u welkom om de les te volgen vanaf de kant. Wij willen u vragen om u aan enkele simpele regels te houden om te zorgen dat het ouder- en kind zwemmen goed verloopt:

 • U zwemt mee in het badje van uw kind.
 • Bij het meezwemmen in het diepe verwachtten wij dat u zwemvaardig bent en mee kunt zwemmen (lees: een diploma heeft).
 • Zwemmers uit de ondiepe baden blijven in verband met de veiligheid in het ondiep.
 • Het is ouder- en kind zwemmen, dus broertjes, zusjes en andere familieleden mogen plaats nemen op de tribune.
  Met uitzondering van begeleiders/ voogden die ouder zijn dan 18 jaar.
 • Indien u vanaf de kant de les volgt, vragen wij u om op blote voeten, met schone badslippers of met overschoentjes over de schoenen de zwemzaal te betreden.

De laatste lessen voor de zomerstop zijn op:

 • Woensdag 5 juli
 • Vrijdag 7 juli

De eerste lessen na de zomerstop zijn op:

 • Woensdag 23 augustus
 • Vrijdag 25 augustus
Leszwemmen volwassenen
De laatste les voor het volwassen leszwemmen, zullen we afsluiten met diplomazwemmen voor het A- en C-diploma. Degenen die hier klaar voor zijn, hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Neem nog eens goed thuis het programma door en vergeet niet de juiste kleding mee te nemen! Wij wensen jullie veel geluk toe. Programma A-diploma Programma C-diploma De laatste les voor de zomerstop is op:
 • Vrijdag 7 juli
De eerste les na de zomerstop is op:
 • Vrijdag 25 augustus
Wedstrijd- en techniekzwemmen

Traditioneel sluiten wij de laatste trainingen van het wedstrijd- en techniekzwemmen af met vrije trainingen. Voor de minioren en junioren betekent dit vaak dat zij kiezen voor vrijzwemmen. Op dinsdag zal voor hen dan ook de duikplank aan het einde van de training opengesteld worden. Met de senioren wordt er op de betreffende avonden besproken wat zij willen doen en hoe zij het seizoen willen afsluiten. Elke training zullen er minimaal 1 of 2 banen vrij zijn voor de zwemmers die baantjes willen trekken.

De laatste trainingen voor de zomerstop is op:

 • Dinsdag 4 juli
 • Vrijdag 7 juli

De eerste trainingen na de zomerstop is op:

 • Dinsdag 22 augustus
 • Vrijdag 25 augustus
Gevonden voorwerpen
  Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij weer enkele spullen gevonden na de lessen en trainingen die achtergelaten waren. Is uw kind kleding, slippers of armbandjes kwijtgeraakt afgelopen seizoen? Bekijk dan op de foto of deze erbij liggen en haal ze op na de les. Kunt u deze week niet meer naar het zwembad komen? Stuur ons dan een berichtje via Facebook of laat hieronder een reactie achter, wij zullen het gevonden voorwerp dan bewaren. Mochten de gevonden voorwerpen aan het einde van deze week (vrijdag voor 21:00) niet geclaimd zijn, dan zullen wij ze doneren aan het Leger Des Heils.

Wij wensen alle leden en hun familie een spetterende zomervakantie toe en zien jullie graag weer terug vanaf 22 augustus.

Zwemmen tijdens de kerstvakantieperiode

Tijdens de kerstvakantieperiode geldt voor de meeste activiteiten dat deze niet plaatsvinden. De lessen/ trainingen gaan niet door om de kosten voor u laag te kunnen houden, dit ziet u dan ook terug in de contributie die u betaalt. Tijdens deze periode liggen er namelijk minder zwemmers in het water door de feestdagen en vieringen op diverse scholen, tevens hebben wij minder vrijwilligers tot onze beschikking.

De volgende activiteiten gaan niet door tijdens de kerstvakantieperiode: Snorkelen, Leszwemmen ABC + Zwemvaardigheid en Trimzwemmen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.

De volgende activiteiten gaan grotendeels wel door, maar op andere tijden: Wedstrijdzwemmen en Techniekzwemmen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Hieronder vindt u een handig overzicht met daarin:

 • Wanneer de laatste lessen en trainingen van dit jaar plaatsvinden.
 • Wanneer de eerste lessen en trainingen van het nieuwe jaar plaatsvinden.
 • Wanneer en hoelaat de alternatieve trainingen voor Wedstrijdzwemmen en Techniek zijn.

Tijdens de kerstvakantieperiode zijn er geen zwemlessen ABC en zwemvaardigheid

De laatste zwemdag is: woensdag 24-12-2016
De eerste zwemdag is: woensdag 11-01-2017

Tijdens de kerstvakantieperiode zijn er geen zwemlessen ABC en zwemvaardigheid

De laatste zwemdag is: vrijdag 16-12-2016
De eerste zwemdag is: vrijdag 13-01-2017

Tijdens de kerstvakantieperiode zijn er geen snorkellessen / -trainingen.

De laatste zwemdag is: dinsdag 13-12-2016
De eerste zwemdag is: dinsdag 10-01-2017

Tijdens de kerstvakantieperiode gaan de trainingen gedeeltelijk door. Onderstaande geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Dinsdag 20-12-2016, van 19:00 tot 20:00.
Vrijdag 23-12-2016, van 19:00 tot 20:00.

Dinsdag 27-12-2016, geen training
Vrijdag 30-12-2016, geen training

Dinsdag 3-1-2017, van 19:00 tot 20:00
Vrijdag 6-1-2017, van 19:00 tot 20:00

Tijdens de kerstvakantieperiode vindt er geen trimzwemmen plaats.

De laatste zwemdag is: vrijdag 16-12-2016
De eerste zwemdag is: vrijdag 13-01-2017

Tijdens de kerstvakantieperiode gaan de trainingen gedeeltelijk door. Onderstaande geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Dinsdag 20-12-2016, van 19:00 tot 20:00.
Vrijdag 23-12-2016, van 19:00 tot 20:00.

Dinsdag 27-12-2016, geen training
Vrijdag 30-12-2016, geen training

Dinsdag 3-1-2017, van 19:00 tot 20:00
Vrijdag 6-1-2017, van 19:00 tot 20:00

Namens het bestuur en al onze vrijwilligers, wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, voorspoedig en sportief succesvol 2017 toe.