Gelijk naar de inhoud

Uitnodiging Algemene Vergadering 24 februari 2020

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2020.
Deze vergadering zal het huidige bestuur verantwoording afleggen over de boekjaren 2018 en 2019. Wij vragen u zich, aan- dan wel af te melden via het formulier onderaan deze pagina of per email aan secretaris@zwemmenrz.nl.

De vergadering zal op maandag 24 februari 2020 om 20:00 uur in het Clubhuis van ZRZ aan de Korperweg 18 (3084 NC) in Rotterdam gehouden worden. Inlopen vanaf 19:30 uur.

Documenten worden ongeveer 2 weken vooraf aan de AV via email beschikbaar gesteld en zullen op de AV aanwezig zijn.
Wij vragen de stukken vooraf door te lezen en vragen/opmerkingen zo veel mogelijk vooraf via email aan secretaris@zwemmenrz.nl bekend te stellen.

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen AV 17 mei 2018
 4. Verantwoording
  1. Jaarverslagen 2018
  2. Rekening 2018 en verslag financiële commissie
  3. Decharge bestuur 2018
  4. Jaarverslagen 2019
  5. Rekening 2019 en verslag financiële commissie
  6. Decharge bestuur 2019
Pauze
 1. Invulling vacatures
  1. Bestuur*
  2. Commisies*
 2. Begroting 2020, Contributies 2020-2021
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

* Voor het bestuur en financiële commissie worden kandidaatleden gezocht! Heb jij wat tijd beschikbaar en wil jij bijdragen aan het versterken van het bestuur of de financiële commissie? Dan zoeken we jou! Je zou de vereniging en haar leden een groot plezier doen. Info over deze agendapunten:

Ad 5.1 bestuur

De volgende bestuursleden zijn in 2019 volgens schema en om privéredenen afgetreden:   Danny Maasland, Patricia Pelk De volgende bestuursleden zijn in 2020 volgens schema aftredend:  Eric Reynart, Fija Reynart

Deze aftredende bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
Het volgende bestuurslid wenst tussentijds af te treden en is derhalve niet opnieuw verkiesbaar: Ruud Hoppenbrouwer

De voorzittersfunctie is ad interim door Eric Reynart ingevuld. Deze functie is dan ook vacant.

Volgens statuten moeten wij minimaal 5 bestuursleden hebben. Medio 2019 was het bestuur nog maar 4 personen en met het aftreden van Ruud Hoppenbrouwer daalt het aantal zelfs naar 3 leden. Daarom zoeken wij nieuwe bestuursleden!
De voorzitter is het enige bestuurslid dat door de AV in functie moet worden benoemd.
Overige functies en portefeuilles worden binnen het bestuur onderling verdeeld.
Wat zoeken wij in een bestuurslid? Zeker geen verplichting maar het helpt om enige bekendheid  met de zwemsport en het besturen te hebben. Voor de rol van voorzitter moet de kandidaat o.a. kunnen verbinden en netwerken en niet vies zijn van aanwezigheid bij activiteiten van de vereniging en vertegenwoordiging bij externe bijeenkomsten.
Voor de rol van secretaris moet de kandidaat enige vorm van bekendheid met computerwerken hebben (veelal mail en tekstverwerking) en niet bang zijn voor contacten met externen.

Kandidaat-bestuursleden worden gevraagd zich vóór 21-2-2020 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Bestuursleden per 18-05-2018:
Functie Naam Status
Voorzitter (a.i.) Eric Reynart Aftredend bestuurslid (2020)
Secretaris Patricia Pelk Aftredend bestuurslid (2019)
Penningmeester Petra de Bel Zittend bestuurslid (2021)
2e Penningmeester Fija Reynart Aftredend bestuurslid (2020)
Lid Danny Maasland Aftredend bestuurslid (2019)
Lid Ruud Hoppenbrouwer Aftredend bestuurslid (2021)

(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Ad 5.2 financiële commissie

Door uitstel van de AV van 2019 is er geen nieuw FC lid benoemd.
De volgende leden van de financiële commissie treden volgens schema af:
Erling Ouweneel in 2019 en Don van Nieuwenhuize in 2020

Kandidaat-leden voor de financiële commissie worden gevraagd zich vóór 21-2-2019 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Financiële commissie per 18-05-2018:
Erling Ouweneel Aftredend (2019)
Don van Nieuwenhuize Aftredend (2020)
Reserve: Vacant

(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Meer nieuwsberichten

Uitnodiging Algemene Vergadering 8 april 2024

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2024 (verder AV).Het huidige bestuur zal hier verantwoording afleggen over het boekjaar 2023. Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl: aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn; af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn. De...

Lees verder